Việt Nam

Chùa Bối Khê

Ảnh: Triệu Chiến Đối với nhiều người, nhắc đến một trong những công trình Phật giáo tiêu biểu ở Bắc Bộ ắt có...