Thông tin chính

Tên cá nhân / đơn vị

haus space

Email liên hệ

wearehausspace@gmail.com

Tỉnh / Thành phố

Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu (càng chi tiết càng tốt)

We address the nature of issues with honest, harmonious designs through integration and innovation.

Địa chỉ (nên cung cấp)

11 Le Ngo Cat st, Dist 03, Ho Chi Minh city, Vietnam

Website

wearehausspace.com

Điện thoại / Hotline

+84 168 224 9366