Thông tin chính

Tên cá nhân / đơn vị

Sanuki Daisuke architects

Email liên hệ

sanumatu@yahoo.co.jp

Tỉnh / Thành phố

Sài Gòn

Địa chỉ (nên cung cấp)

120A Tran Ke Xuong, Ward 7, Phu Nhuan Dist Ho Chi Minh City, Vietnam

Website

https://www.facebook.com/pg/sda.architects/about/?ref=page_internal

Điện thoại / Hotline

08 6291 6595